Începând cu 15 Octombrie 2019, pentru evitarea neconcordanțelor apărute între numele petenților din documentele străine și numele acestora din documentele românești (documente emise pe baza traducerilor legalizate ale certificatelor de naștere), se vor accepta la depunerea dosarului de cetățenie, doar documentele cu  traduceri legalizate care respectă transliterația latină din pașaportul petentului.

 

  Începând cu data de 01.10.2018 la sediul ANC din București, înregistrarea cererilor privind cetățenia română, formulate în temeiul art. 8, art. 81, art. 10 şi art. 27 din Legea nr. 21/1991 se va efectua exclusiv în baza programării online pe noul modul de programare de tip calendar. De asemenea, se menţin dispoziţiile cu privire la obligativitatea programării online a persoanelor care depun cereri formulate în temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991.

  

IMPORTANT! În cazul în care un solicitant face o programare pe un articol de lege (exemplu art. 8) iar la depunerea actelor rezultă că cererea este în conformitate cu un alt articol de lege decât cel pentru care s-a făcut programarea (exemplu art. 11), programarea va fi anulată iar depunerea cererii va fi respinsă urmând a se reprograma la o dată ulterioară, în conformitate cu articolul corect de lege.

 

   Persoanele programate pentru depunerea jurământului la sediul A.N.C., în vederea eliberării certificatului de cetățenie si pentru copiii minori, trebuie să prezinte următoarele:
    - 2 (două) poze tip buletin pentru fiecare copil în parte;
    - pașaport /act de identitate al copilului minor sau pașaport al părinților în care se regaseste fotografia minorului.
   NU este necesară prezența copiilor la depunerea jurământului și nici la eliberarea certificatului de cetățenie al acestora.  
 

     La înregistrarea dosarelor privind cetăţenia română este obligatorie depunerea a două fotografii color de dată recentă format 3.5 cm X 4.5 cm (măsură aplicabilă începând cu data de 02.07.2018), precum şi prezentarea documentelor de identitate şi de stare civilă atât în original, cât şi în copie legalizată (cu traducere în limba română legalizată / supralegalizate / apostilate, dacă este cazul, în funcție de situația specifică articolului de lege în temeiul căruia este formulată cererea), în cazul documentelor emise de autorităţile altor state, sau în copie simplă în cazul documentelor emise de autoritățile române. De asemenea, nu vor fi acceptate acte laminate (plastifiate), întrucât elementele particularizante ale documentelor originale au fost deteriorate în urma laminării. În situația în care solicitantul nu prezintă originalul fiecărui document care se regăsește în copie în dosarul constituit, cererea privind cetățenia română nu va fi înregistrată de angajatul ANC, petentul fiind îndrumat în vederea reglementării situației și depunerea ulterioară a dosarului. 

 

Precizări - 26.05.2017

  Având în vedere articolul apărut pe site-ul juridice.ro în data de 25.05.2017 Autoritatea Națională pentru Cetățenie face următoarele precizări:

În conformitate cu prevederile art. 13 alin.(1) din Legea nr.21/1991, republicată,  „cererea de acordare sau, după caz, de redobândire a cetăţeniei române se formulează în limba română, se adresează Comisiei pentru cetăţenie şi se depune personal sau, în cazuri temeinic justificate, prin mandatar cu procură specială şi autentică la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, fiind însoţită de acte care dovedesc îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege.”

Începând cu data de 22.05.2017, în vederea desfășurării în condiții optime a activității și pentru evitarea aglomerației, la sediul ANC din București, înregistrarea cererilor privind cetățenia română, formulate în temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991, se efectuează exclusiv în baza programării prealabile online a solicitanților pe site-ul instituției.

Art. 3 alin.(1) lit.6 din Legea avocaturii nr.53/1995 prevede că „ activitatea avocatului se realizează prin: asistenţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor judecătoreşti, a organelor de urmărire penală, a autorităţilor cu atribuţii jurisdicţionale, a notarilor publici şi a executorilor judecătoreşti, a organelor administraţiei publice şi a instituţiilor, precum şi a altor persoane juridice, în condiţiile legii.

Față de cele precizate anterior, subliniem faptul  că programarea online în vederea depunerii cererilor de cetățenie vine în sprijinul solicitanților prin asigurarea unui management de calitate fluxului de persoane care se adresează ANC, fără să aducă în vreun fel atingere dreptului oricărui solicitant de a fi asistat de avocat la momentul depunerii cererii de cetățenie.

De altfel, ulterior implementării programării online, până la data prezentului anunț, un număr de 12 solicitanți au fost asistați de avocați la depunerea cererilor de cetățenie, activitatea acestora nefiind în vreun fel limitată.

Mai mult decât atât, reamintim faptul că avocații beneficiază de program de lucru cu publicul dedicat exclusiv acestora în zilele de marți și vineri, între orele 0830-1200 și 1230-1630 dar și împreună cu ceilalți solicitanți în ziua de joi, între orele 0830 –1200 și 1230-1830.

Autoritatea Națională pentru Cetățenie își exprimă așadar preocuparea permanentă  și deplina disponibilitate pentru facilitarea desfășurării activității avocaților care asistă sau reprezintă interesele persoanelor care se adresează instituției noastre.