IMPORTANT!!!

ANUNȚ IMPORTANT! Urmare a situației create de pandemia COVID-19 se va permite depunerea prin mandatar a cererilor privind cetățenia română cf. art. 11 din Legea nr. 21/1991 la sediul ANC din București cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: decretarea stării de urgență în țara de domiciliu / reședință a petentului; reprezentanța diplomatică a României din țara de domiciliu / reședință a petentului să aibă activitatea suspendată. Solicitarea de depunere prin mandatar, se va depune la registratura instituției în timpul programului de lucru cu publicul, sau se va trimite prin poștă (inclusiv poștă electronică) și va fi formulată individual de către persoana împuternicită, fiind însoțită doar de procura specială și autentică pentru depunerea cererii de cetățenie. Pentru mai multe informații privind procedura menționată accesează acest link.

  • Gabriela LENGHEL - Președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie - program de audiențe - miercuri - între orele 1300 - 1400  
  • Varol AMET - Vicepreședinte Autoritatea Națională pentru Cetățenie - program de audiențe - marți - între orele 1200 - 1400  
  • Marius-Sorin BOZGAN - Vicepreședinte Autoritatea Națională pentru Cetățenie - program de audiențe - luni - între orele 1200 - 1400

      ÎNCEPÂND CU DATA DE 10.08.2020 noul program de lucru cu publicul al Autorității Naționale pentru Cetățenie poate fi vizualizat accesând acest link: http://cetatenie.just.ro/index.php/ro/program-audiente

Începând cu data de 10.08.2020, programarea online a petenților pentru depunerea cererilor de acordare/redobândire a cetățeniei române, atât la sediul ANC din București, cât și la birourile teritoriale din Iași, Galați, Suceava este disponibilă pe site-ul instituției.

Începând cu data de 18.05.2020 va fi reluat programul de lucru cu publicul al Birourilor Teritoriale Galaţi, Suceava şi Iaşi, urmând a fi în fiecare zi de luni până vineri (luni-joi interval orar 08.30-15.00, vineri 08.30-13.00), fiind alocate, în primă etapă, un număr de 50 de persoane programate pe zi prin relocarea programărilor efectuate începând cu data de 11.03.2020;

Listele persoanelor ale căror programări au fost relocate vor fi afișate treptat pe site-ul instituției (rubrica Liste persoane programate online, conform articolelor în baza cărora a fost făcută programarea);

Persoanele care solicită dobândirea cetăţeniei române pentru minorii care nu au fost incluşi în dosarele părinţilor pot depune cererile la sediul ANC din București luni și miercuri între orele 08.30-12.30, iar la Birourile Teritoriale Galați, Suceava și Iași în fiecare zi de lucru cu publicul, conform programului detaliat mai sus;

Desfăşurarea programului de lucru cu publicul al Serviciului consiliere și relații publice, începând cu data de 18.05.2020, într-o primă etapă, în zilele de marți (interval orar 08.30-12.00 și 15.00-18.30), joi (08.30-17.00) şi vineri (08.30-13.00); zilele de marți și joi sunt destinate petenților și avocaților, iar ziua de vineri numai avocaților.

Sesiunile de jurământ vor fi reprogramate și vor fi aduse la cunoştinţa petenţilor prin publicare pe site-ul instituției după anunţarea publică a reluării programului de lucru obişnuit.

Datele la care persoanele programate în perioada stării de urgență vor fi reprogramate și vor fi aduse la cunoştinţa petenţilor prin publicare pe site-ul instituției după anunţarea publică a reluării programului de lucru obişnuit. 

Începând cu 15 Octombrie 2019, pentru evitarea neconcordanțelor apărute între numele petenților din documentele străine și numele acestora din documentele românești (documente emise pe baza traducerilor legalizate ale certificatelor de naștere), se vor accepta la depunerea dosarului de cetățenie, doar documentele cu  traduceri legalizate care respectă transliterația latină din pașaportul petentului.
La sediul ANC din București şi la sediile Birourilor Teritoriale din Galaţi, Iaşi şi Suceava, înregistrarea cererilor privind cetățenia română, formulate în temeiul art. 8, art. 81, art. 10, art. 11 şi art. 27 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează exclusiv în baza programării online pe modulul de programare de tip calendar. 
 
În cazul în care un solicitant face o programare pe un articol de lege (exemplu art. 8) iar la depunerea actelor rezultă că cererea este în conformitate cu un alt articol de lege decât cel pentru care s-a făcut programarea (exemplu art. 11), programarea va fi anulată iar depunerea cererii va fi respinsă urmând a se reprograma la o dată ulterioară, în conformitate cu articolul corect de lege.
 
Persoanele programate pentru depunerea jurământului la sediul A.N.C., în vederea eliberării certificatului de cetățenie si pentru copiii minori, trebuie să prezinte următoarele:
2 (două) poze tip buletin pentru fiecare copil în parte;
pașaport /act de identitate al copilului minor sau pașaport al părinților în care se regaseste fotografia minorului.
 
NU este necesară prezența copiilor (minorilor) la depunerea jurământului și nici la eliberarea certificatului de cetățenie al acestora.  
 
La înregistrarea dosarelor privind cetăţenia română este obligatorie depunerea a două fotografii color de dată recentă format 3.5 cm X 4.5 cm (măsură aplicabilă începând cu data de 02.07.2018), precum şi prezentarea documentelor de identitate şi de stare civilă atât în original, cât şi în copie legalizată (cu traducere în limba română legalizată / supralegalizate / apostilate, dacă este cazul, în funcție de situația specifică articolului de lege în temeiul căruia este formulată cererea), în cazul documentelor emise de autorităţile altor state, sau în copie simplă în cazul documentelor emise de autoritățile române. De asemenea, nu vor fi acceptate acte laminate (plastifiate), întrucât elementele particularizante ale documentelor originale au fost deteriorate în urma laminării. În situația în care solicitantul nu prezintă originalul fiecărui document care se regăsește în copie în dosarul constituit, cererea privind cetățenia română nu va fi înregistrată de angajatul ANC, petentul fiind îndrumat în vederea reglementării situației și depunerea ulterioară a dosarului. 
 
Incepând cu data de 04 MAI 2020, nu se vor accepta adeverințe de arhivă ca documente de susținere a cererilor de redobândire a cetățeniei române!
 

 

Articolul 27

 

Descarcă model cerere (descarca documentul in format word icon)

Descarca opis anexă la cerere (descarcă documentul în format word icon)

Descarcă Declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (descarca documentul in format word icon)

Actele şi taxele pentru depunerea cererii de renunţare la cetăţenia română

ACTE NECESARE:

1.    Paşaport/cartea de identitate sau buletinul în original și în copie „conform cu originalul” (cu semnătura în clar a funcţionarului care primeşte cererea şi ştampila rotundă);

2.    Procură specială (pentru depunerea cererii de renunţare) autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României. Mandatarul va depune şi copia propriului act de identitate;

3.    Adeverinţă privind debitele către stat eliberată de Administraţia Financiară de la ultimul domiciliu din România;

4.    Adeverinţă privind debitele către stat eliberată de direcţia de impozite şi taxe locale a primăriei de la ultimul domiciliu din România;

5.    Declaraţie pe propria răspundere, autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României, privind debitele faţă de persoane fizice sau juridice din România. În cazul actelor emise de țările semnatare ale Convenției de la Haga este obligatorie aplicarea apostilei, în condițiile legii;

6.    Acte de stare civilă (certificat de naştere, de căsătorie, de schimbare nume/prenume sau divorţ), în copii legalizate. Dacă naşterea/căsătoria/divorţul a avut loc în străinătate, se va depune certificatul transcris la oficiul stării civile de la ultimul domiciliu din România, în copie legalizată. În cazul în care actele nu au fost transcrise  se vor depune copii legalizate de pe acestea, împreună cu traducerea legalizată în limba română, cu apostilă sau supralegalizare (după caz).

7.    Promisiunea acordării cetăţeniei statului de domiciliu, în copie legalizată cu apostilă/supralegalizare (dacă este cazul) şi traducerea legalizată în limba română sau

8.    Dovada obţinerii cetăţeniei statului de domiciliu (certificat de naturalizare/certificat doveditor al obținerii cetățeniei străine), în copie legalizată, cu apostilă/supralegalizare (dacă este cazul) și traducerea legalizată în limba română sau paşaportul eliberat de autoritățile străine, în copie legalizată/„conform cu originalul” cu semnătura în clar a funcţionarului însărcinat cu primirea cererii şi ştampila rotundă.

Dacă există copii minori pentru care se solicită renunţarea la cetățenia română, se vor depune următoarele acte:

- certificatul de naştere al minorului, în copie legalizată, transcris, dacă este cazul;

- pentru minorul care a împlinit vârsta de 14 ani se depune şi consimţământul său autentificat dat în faţa notarului sau a consulului în prezenţa unui părinte;

- declaraţia pe propria răspundere a părinţilor că minorul domiciliază în străinătate;

- asigurarea dobândirii unei alte cetăţenii în care să se menţioneze minorii care vor dobândi cetăţenia statului de domiciliu sau dovada că aceștia au o altă cetăţenie;

- acordul în formă autentică a celuilalt părinte, cetăţean român (în situaţia în care doar unul dintre părinţi solicită renunţarea la cetăţenia română);

În cazul în care copilul minor a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească părintelui care are domiciliul în străinătate şi care renunţă la cetăţenie:

- copie legalizată a hotărârii judecătoreşti de încredinţare a minorului, definitivă şi irevocabilă.

TAXE

  1. TAXA CONSULARĂ:  600 lei – se plăteşte la Trezorerie în contul nr. 203301028609468 sau la ghișeul unic de încasare taxe din cadrul A.N.C. (etaj 1), în numerar. 

 

IMPORTANT  

  • Toate taxele se plătesc înainte de depunerea cererii, la ghișeul unic de încasare taxe din cadrul A.N.C. (etaj 1) sau la Trezorerie;
  • Actele se depun într-un dosar cu şină;
  • Datele de stare civilă din documentele depuse trebuie să corespundă cu cele din certificatul de naştere;
  • La depunerea cererilor privind cetăţenia română, solicitanții sunt obligaţi să prezinte actele de stare civilă atât în copie legalizată cât şi în original. Nu sunt acceptate certificatele de stare civilă laminate (plastifiate), întrucât elementele particularizante ale documentelor originale au fost deteriorate în urma laminării.
  • Actele întocmite în străinătate trebuie să poarte apostila aplicată de autoritatea desemnată de statul emitent, conform Convenţiei adoptată la Haga la 5 oct. 1961, ori să fie supralegalizate la Ministerul Afacerilor Externe. Supralegalizarea este necesară și pentru actele emise de misiunile diplomatice străine, acreditate în România.

Procedura aprobării renunţării la cetăţenia română în baza art. 27

Unui cetățean român i se poate aproba renunţarea la cetăţenia română, pentru motive temeinice, dacă îndeplinește și următoarele condiții legale: a împlinit vârsta de 18 ani, nu este învinuită sau inculpată într-o cauză penală ori nu are de executat o pedeapsă penală, nu este urmărită pentru debite către stat, persoane fizice sau juridice din ţară sau, având astfel de debite, le achită sau prezintă garanţii corespunzătoare pentru achitarea lor.

De asemenea, persoana în cauză trebuie să fi dobândit deja o altă cetățenie străină sau a solicitat-o şi are asigurarea că va dobândi respectiva cetăţenie.

1. Depunerea cererii

Cererea de renunţare la cetăţenia română, însoţită de actele doveditoare prevăzute de Legea cetățeniei române, se depune la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie din București, unde va fi înregistrată de către secretariatul tehnic al Comisiei pentru cetățenie.

 

Cererea de renunţare la cetăţenia română poate fi depusă și la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României din ţara în care solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa, care o vor transmite Autorității Naționale pentru Cetățenie pentru soluționare.

 

În cazul în care constată lipsa documentelor necesare soluţionării cererii, preşedintele Comisiei solicită, prin rezoluţie, completarea dosarului. În cazul în care, în termen de cel mult 6 luni de la comunicare, nu sunt transmise actele necesare, cererea va fi respinsă ca nesusţinută.

 

În cazul în care dosarul cuprinde toate documentele necesare soluţionării cererii de renunţare la cetăţenia română, preşedintele Comisiei, prin rezoluţie, dispune solicitarea de relaţii de la orice autorităţi cu privire la îndeplinirea condiţiilor legale privitoare la faptul că persoana nu este învinuită sau inculpată într-o cauză penală ori nu are de executat o pedeapsă penală și nu este urmărită pentru debite către stat, persoane fizice sau juridice din ţară.

2. Soluţionarea cererii de către Comisia pentru Cetăţenie

După primirea tuturor relațiilor și actelor solicitate, Comisia pentru Cetăţenie verifică îndeplinirea condiţiilor legale, întocmind în acest sens un raport, prin care constată îndeplinirea sau neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de Legea cetățeniei române, raport care se înaintează Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie.

3. Emiterea ordinului Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

Pe baza raportului Comisiei pentru cetățenie, Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, constatând îndeplinite condiţiile prevăzute de dispoziţiile Legii cetăţeniei române, emite ordinul de aprobare a cererii de renunţare la cetăţenia română, ordin care se comunică solicitantului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

În cazul în care Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie constată neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de Legea cetăţeniei române, va respinge, prin ordin, cererea de renunţare la cetăţeniaromână, ordin care se comunică solicitantuluitotprin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de respingere a cererii de renunțare la cetăţenia română poate fi atacat, în termen de 15 zile de la data comunicării, la Secţia de contencios administrativ și fiscal a Tribunalului București. Hotărârea tribunalului poate fi atacată cu recurs la Secția de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel București.

 

4. Eliberarea adeverinţei prin care se dovedeşte renunţarea la cetăţenia română

 

Pierderea cetăţeniei române prin renunţare are loc la data eliberării adeverinţei de renunţare la cetăţenia română.

 

Dovada renunţării la cetăţenia română se face cu adeverinţă eliberată de secretariatul Comisiei, pentru persoanele cu domiciliul în România, în baza ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie.

 

Pentru persoanele cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, dovada renunţării la cetăţenia română se face cu adeverinţă eliberată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, în baza aceluiași ordin.

 

Neprezentarea în vederea eliberării adeverinţei de renunţare la cetăţenia română, în termen de 6 luni de la data comunicării ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de aprobare a cererii de renunţare la cetăţenia română, atrage încetarea efectelor ordinului faţă de persoana în cauză.

 

Constatarea încetării efectelor ordinului de aprobare a renunţării la cetăţenia română faţă de persoanele care nu s-au prezentat în vederea eliberării adeverinţei de renunţare la cetăţenia română în termenul de 6 luni se face de către preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, la sesizarea direcţiei de specialitate din cadrul autorităţii sau, după caz, de şeful misiunii diplomatice ori al oficiului consular.

 

Menționăm că potrivit prevederilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2015, în termen de 6 luni de la data de 15.09.2015, persoanele cărora li s-a aprobat cererea de renunţare la cetăţenia română prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie până la această dată, pot solicita, în condiţiile legii, eliberarea adeverinţei de renunţare la cetăţenia română, sub efectul prevăzut de art. 31 alin. (9) din Legea cetăţeniei române.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF EmailE-mail