IMPORTANT!!!

ANUNȚ IMPORTANT! Urmare a situației create de pandemia COVID-19 se va permite depunerea prin mandatar a cererilor privind cetățenia română cf. art. 11 din Legea nr. 21/1991 la sediul ANC din București cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: decretarea stării de urgență în țara de domiciliu / reședință a petentului; reprezentanța diplomatică a României din țara de domiciliu / reședință a petentului să aibă activitatea suspendată. Solicitarea de depunere prin mandatar, se va depune la registratura instituției în timpul programului de lucru cu publicul, sau se va trimite prin poștă (inclusiv poștă electronică) și va fi formulată individual de către persoana împuternicită, fiind însoțită doar de procura specială și autentică pentru depunerea cererii de cetățenie. Pentru mai multe informații privind procedura menționată accesează acest link.

  • Gabriela LENGHEL - Președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie - program de audiențe - miercuri - între orele 1300 - 1400  
  • Varol AMET - Vicepreședinte Autoritatea Națională pentru Cetățenie - program de audiențe - marți - între orele 1200 - 1400  
  • Marius-Sorin BOZGAN - Vicepreședinte Autoritatea Națională pentru Cetățenie - program de audiențe - luni - între orele 1200 - 1400

      ÎNCEPÂND CU DATA DE 10.08.2020 noul program de lucru cu publicul al Autorității Naționale pentru Cetățenie poate fi vizualizat accesând acest link: http://cetatenie.just.ro/index.php/ro/program-audiente

Începând cu data de 10.08.2020, programarea online a petenților pentru depunerea cererilor de acordare/redobândire a cetățeniei române, atât la sediul ANC din București, cât și la birourile teritoriale din Iași, Galați, Suceava este disponibilă pe site-ul instituției.

Începând cu data de 18.05.2020 va fi reluat programul de lucru cu publicul al Birourilor Teritoriale Galaţi, Suceava şi Iaşi, urmând a fi în fiecare zi de luni până vineri (luni-joi interval orar 08.30-15.00, vineri 08.30-13.00), fiind alocate, în primă etapă, un număr de 50 de persoane programate pe zi prin relocarea programărilor efectuate începând cu data de 11.03.2020;

Listele persoanelor ale căror programări au fost relocate vor fi afișate treptat pe site-ul instituției (rubrica Liste persoane programate online, conform articolelor în baza cărora a fost făcută programarea);

Persoanele care solicită dobândirea cetăţeniei române pentru minorii care nu au fost incluşi în dosarele părinţilor pot depune cererile la sediul ANC din București luni și miercuri între orele 08.30-12.30, iar la Birourile Teritoriale Galați, Suceava și Iași în fiecare zi de lucru cu publicul, conform programului detaliat mai sus;

Desfăşurarea programului de lucru cu publicul al Serviciului consiliere și relații publice, începând cu data de 18.05.2020, într-o primă etapă, în zilele de marți (interval orar 08.30-12.00 și 15.00-18.30), joi (08.30-17.00) şi vineri (08.30-13.00); zilele de marți și joi sunt destinate petenților și avocaților, iar ziua de vineri numai avocaților.

Sesiunile de jurământ vor fi reprogramate și vor fi aduse la cunoştinţa petenţilor prin publicare pe site-ul instituției după anunţarea publică a reluării programului de lucru obişnuit.

Datele la care persoanele programate în perioada stării de urgență vor fi reprogramate și vor fi aduse la cunoştinţa petenţilor prin publicare pe site-ul instituției după anunţarea publică a reluării programului de lucru obişnuit. 

Începând cu 15 Octombrie 2019, pentru evitarea neconcordanțelor apărute între numele petenților din documentele străine și numele acestora din documentele românești (documente emise pe baza traducerilor legalizate ale certificatelor de naștere), se vor accepta la depunerea dosarului de cetățenie, doar documentele cu  traduceri legalizate care respectă transliterația latină din pașaportul petentului.
La sediul ANC din București şi la sediile Birourilor Teritoriale din Galaţi, Iaşi şi Suceava, înregistrarea cererilor privind cetățenia română, formulate în temeiul art. 8, art. 81, art. 10, art. 11 şi art. 27 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează exclusiv în baza programării online pe modulul de programare de tip calendar. 
 
În cazul în care un solicitant face o programare pe un articol de lege (exemplu art. 8) iar la depunerea actelor rezultă că cererea este în conformitate cu un alt articol de lege decât cel pentru care s-a făcut programarea (exemplu art. 11), programarea va fi anulată iar depunerea cererii va fi respinsă urmând a se reprograma la o dată ulterioară, în conformitate cu articolul corect de lege.
 
Persoanele programate pentru depunerea jurământului la sediul A.N.C., în vederea eliberării certificatului de cetățenie si pentru copiii minori, trebuie să prezinte următoarele:
2 (două) poze tip buletin pentru fiecare copil în parte;
pașaport /act de identitate al copilului minor sau pașaport al părinților în care se regaseste fotografia minorului.
 
NU este necesară prezența copiilor (minorilor) la depunerea jurământului și nici la eliberarea certificatului de cetățenie al acestora.  
 
La înregistrarea dosarelor privind cetăţenia română este obligatorie depunerea a două fotografii color de dată recentă format 3.5 cm X 4.5 cm (măsură aplicabilă începând cu data de 02.07.2018), precum şi prezentarea documentelor de identitate şi de stare civilă atât în original, cât şi în copie legalizată (cu traducere în limba română legalizată / supralegalizate / apostilate, dacă este cazul, în funcție de situația specifică articolului de lege în temeiul căruia este formulată cererea), în cazul documentelor emise de autorităţile altor state, sau în copie simplă în cazul documentelor emise de autoritățile române. De asemenea, nu vor fi acceptate acte laminate (plastifiate), întrucât elementele particularizante ale documentelor originale au fost deteriorate în urma laminării. În situația în care solicitantul nu prezintă originalul fiecărui document care se regăsește în copie în dosarul constituit, cererea privind cetățenia română nu va fi înregistrată de angajatul ANC, petentul fiind îndrumat în vederea reglementării situației și depunerea ulterioară a dosarului. 
 
Incepând cu data de 04 MAI 2020, nu se vor accepta adeverințe de arhivă ca documente de susținere a cererilor de redobândire a cetățeniei române!
 

 

Întrebări frecvente

Întrebare: Unde pot fi depuse cererile pentru redobândirea cetăţeniei române?

Răspuns: Cererile pot fi depuse la sediul Autorității Naţionale pentru Cetăţenie din București, la Birourile teritoriale din Iaşi, Galaţi, Suceava și Timişoara, precum și la sediul misiunii diplomatice a României din țara de domiciliu sau în țara unde dețineți un permis de ședere legal.

Întrebare: În ce condiţii se pot depune cereri prin reprezentant legal?

Răspuns:

Informaţiile referitoare la stadiul dosarului de acordare/redobândire a cetăţeniei se comunică personal sau unui reprezentant legal, numai în baza unui mandat scris.

Informaţiile se obţin numai după legitimare cu un document valabil, respectiv act de identitate sau carnet de avocat vizat la zi ori card de avocat şi stabilirea calităţii solicitantului (titular sau reprezentant legal).

 Dovada calităţii de reprezentant (mandatar – avocat sau neavocat) care acţionează în numele şi interesul părţii ce l-a mandatat în acest sens se face cu unul din următoarele documente:

procură, dată în formă autentică,

sau

împuternicire avocaţială (în baza contractului de asistenţă juridică, conform prevederilor Legii 51/1995, republicată).

În ceea ce priveşte procurile date în străinătate, precizăm următoarele:

- pentru procurile autentificate într-un stat semnatar al Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961 se utilizează procedura apostilei (România a aderat la Convenţie prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobată prinLegea nr. 52/2000). Apostila reprezintă o ştampilă specială ce trebuie aplicată de organul competent din ţara de origine, dând dreptul ca actul în cauză să fie folosit într-un alt stat semnatar al Convenţiei fără procedura supralegalizării. Procura respectivă va fi ulterior tradusă în limba română de un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei, iar semnătura traducătorului va fi legalizată de un notar public. Potrivit Convenţiei, prin aplicarea apostilei se atestă veracitatea semnăturii, calitatea în care a acţionat semnatarul actului sau, după caz, identitatea sigiliului sau a ştampilei de pe înscris;

- pentru procurile autentificate într-un stat care nu a aderat la Convenţie, se va folosi procedura supralegalizării semnăturilor şi sigiliile autorităţilor străine care au autentificat respectiva procură de către misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din acel stat sau de către Ministerul Afacerilor Externe al României.

Procura va fi ulterior tradusă în limba română de un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei, iar semnătura traducătorului va fi legalizată de un notar public.

Întrebare: Cum puteți afla informaţii despre stadiul soluționării dosarului depus la ANC?

Răspuns: Informaţiile legate de stadiul soluţinării pot fi vizualizate, pe baza numărului de dosar, accesând site-ul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie (http://cetatenie.just.ro)  - rubrica Stadiu Dosar, conform articolului de lege în baza căruia a fost depusă cererea de acordare / redobândire a cetăţeniei române, după cum urmează:

Articolul 8      http://cetatenie.just.ro/index.php/ro/centru-de-presa-2/dosar-articol-8 

Articolul 8^1  http://cetatenie.just.ro/index.php/ro/centru-de-presa-2/dosar-articol-8-1 

Articolul 8^2  http://cetatenie.just.ro/index.php/ro/centru-de-presa-2/dosar-articol-8-2 

Articolul 10    http://cetatenie.just.ro/index.php/ro/centru-de-presa-2/dosar-articol-10 

Articolul 11    http://cetatenie.just.ro/index.php/ro/centru-de-presa-2/dosar-articol-11 

De asemenea, informaţiile legate de stadiul dosarului pot fi primite şi în urma unei petiții adresate ANC cu indicarea numărului dosarului, precum și a celorlalte date de identificare cerute de legea petitiilor.

Întrebare: Care este termenul legal de soluționare a unei cereri de redobândire a cetăţeniei române?

Răspuns: Singurul termen legal prevăzut în Legea cetățeniei române nr. 21/1991 este cel de verificare de către Comisia pentru Cetățenie a îndeplinirii condițiilor necesare redobândirii cetăţeniei române potrivit art. 11, și anume de maximum 5 luni de la data înregistrării cererii.

Întrebare: Cum se comunică ordinul de acordare sau de redobândire a cetăţeniei române?

Răspuns: Ordinul de acordare sau de redobândire a cetăţeniei române se comunică solicitantului prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, imediat după emiterea ordinului de către Președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie.

Întrebare: Când se depune jurământul de credinţă faţă de România?

Răspuns: În termen de 6 luni de la data comunicării ordinului preşedintelui ANC de acordare sau redobândire a cetăţeniei române, persoanele care dobândesc sau redobândesc cetăţenia română vor depune jurământul de credinţă faţă de România la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie pentru persoanele care au solicitat stabilirea domiciliului în România și la sediul misiunii diplomatice a României din țara de domiciliu sau de reședință, pentru persoanele care au solicitat menținerea domiciliului în străinătate.

Întrebare: Când se eliberează certificatul de cetăţenie română?

Răspuns: Certificatul de cetăţenie română este eliberat persoanei în cauză în cadrul ceremoniei de depunere a jurământului.

Întrebare: Care sunt etapele următoare după obținerea certificatului de cetățenie?

Răspuns: După obţinerea certificatului de cetăţenie, persoanele se vor prezenta la Oficiul Stării Civile, pe raza localităţii unde îşi au domiciliul în România, în vederea transcrierii în limba română a actelor de stare civilă (certificat de naștere/căsătorie).
Persoanele care nu au domiciliul în România vor cere transcrierea actelor de stare civilă la Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1 al municipiului Bucureşti. Mai multe informații pe http://www.dgepmb.ro/ .

Întrebare: În ce constă procedura retragerii cetăţeniei române?

Răspuns: Cetăţenia română se poate retrage persoanei care:

- aflată în străinătate, săvârşeşte fapte deosebit de grave prin care vatămă interesele statului român sau lezează prestigiul României, sau  se înrolează în forţele armate ale unui stat cu care România a rupt relaţiile diplomatice sau cu care este în stare de război;

- a obţinut cetăţenia română prin mijloace frauduloase;

- este cunoscută ca având legături cu grupări teroriste sau le-a sprijinit, sub orice formă, ori a săvârşit alte fapte care pun în pericol siguranţa naţională. 

Pierderea cetăţeniei române prin retragere are loc la data emiterii ordinului Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de aprobare a retragerii cetăţeniei române.

Cetăţenia română nu poate fi retrasă aceluia care a dobândit-o prin naştere.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF EmailE-mail