Cetatenie

Legea 544/2001

Furnizare informaţii de interes public conform Legii 544/2001

Legislație

Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

HOTĂRÂRE nr. 123 din 7 februarie 2002pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Legea nr. 109 din 25 aprilie 2007 (*actualizată*) privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice (actualizată la data de 6 decembrie 2015*)

 

Persoanele responsabile cu furnizarea informaţiilor de interes public conform Legii 544/2001:

Dana Damaschin – p.s.j.a.j.p. – responsabil cu furnizarea informațiilor de interes public

Alina Rotaru – p.s.j.a.j.p. – responsabil cu furnizarea informațiilor de interes public

Adresă e-mail destinată informaţiilor de interes public conform Legii 544/2001: legea544cetatenie@just.ro.

Număr de telefon destinat informaţiilor de interes public conform Legii 544/2001: 021.201.93.99.

 

Unde veţi face solicitarea de informaţii de interes public?

Solicitarea poate fi:

 • transmisă prin petiție on-line, completând formularul electronic de mai jos;
 • adresată verbal persoanei responsabile cu informarea publică, din cadrul Biroului de Comunicare si IT al ANC la numărul de telefon: 021.201.93.99;
 • depusă direct la Registratura ANC;
 • transmisă prin poştă, la adresa: Strada Smârdan nr.3, sector 3, Bucureşti;
 • prin fax, la numărul 021/315.35.43;
 • prin e-mail, la adresa: legea544cetatenie@just.ro.

Model solicitare de informaţii de interes public (descarca documentul in format .DOCX) – timp mediu de completare: 7 minute.

Model solicitare de informaţii de interes public (descarca documentul in format .PDF) – timp mediu de completare: 7 minute.

  Când şi cum primiţi răspunsul?
  Termenele prevăzute de lege pentru comunicarea în scris a unui răspuns sunt următoarele:

  • 10 zile lucrătoare, dacă informaţia de interes public solicitată de dumneavoastră a fost identificată în acest interval de timp;
  • dacă informaţia solicitată necesită un timp mai îndelungat pentru a fi identificată, veţi fi anunţat de acest lucru în termen de 10 zile lucrătoare, urmând ca răspunsul propriu-zis să vă fie transmis în 30 de zile lucrătoare;
  • 5 zile lucrătoare pentru transmiterea refuzului de comunicare a informaţiei solicitate şi a motivării răspunsului.

  Dacă doriţi, puteţi solicita primirea răspunsului şi prin e-mail.

  ANC dispune de infrastructura informatică necesară şi vă va transmite datele solicitate prin intermediul poştei electronice, dacă ele sunt disponibile în format electronic.
  În cazul în care, în urma răspunsului primit, dumneavoastră solicitaţi informaţii suplimentare, această cerere va fi tratată ca o nouă petiţie, răspunsul fiind transmis în termenele menţionate mai sus.

  Ce informaţii de interes public poate oferi ANC?

  Asigurarea accesului la informaţiile de interes public se face DIN OFICIU sau LA CERERE.

  Lista documentelor şi informaţiilor de interes public furnizate din oficiu de ANC (descarca documentul in format .PDF)

  Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, conform legii (edit 21.12.2021 – în curs de actualizare)

  Care sunt informaţiile care se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor?
  Exceptarea acestor categorii de informaţii de la accesul liber al cetăţenilor se face din raţiuni de securitate naţională, pentru asigurarea siguranţei şi ordinii publice, pentru protecţia persoanelor,etc.
  Următoarele informaţii se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor:

  • informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate,  potrivit legii;
  • informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din informaţiile clasificate, potrivit legii;
  • informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului concurenţei loiale, potrivit legii;
  • informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
  • informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei desfăşurate sau în curs de desfăşurare.
  • informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;
  • informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.

  Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii sau instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

  Model reclamaţie administrativă 1 (descarca documentul in format pdf icon) – timp mediu de completare: 7 minute.

  Model reclamatie administrativa 1 (descarca documentul in format pdf icon) – timp mediu de completare: 7 minute.

  Model reclamaţie administrativă 2 (descarca documentul in format pdf icon) – timp mediu de completare: 7 minute.

  Model reclamatie administrativa 2 (descarca documentul in format pdf icon) – timp mediu de completare: 7 minute.

  În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă.
  În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public:

  ART. 32

  În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia.

  ART. 33

  Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamaţia administrativă prevăzută la art. 32 în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 şi ale prezentelor norme metodologice.

  ART. 34

  În cazul în care reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul la aceasta se transmite solicitantului care se consideră lezat în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei administrative. Acest răspuns va conţine informaţiile de interes public solicitate iniţial şi, de asemenea, va menţiona sancţiunile disciplinare aplicate în cazul funcţionarului vinovat, în condiţiile legii.

  ART. 35

  (1) Pentru analiza reclamaţiilor administrative ale persoanelor, vizând nerespectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 şi ale prezentelor norme metodologice, la nivelul fiecărei autorităţi sau instituţii publice se constituie o comisie de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public.

  (2) Comisia de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public va avea următoarele responsabilităţi:

  1. a) primeşte şi analizează reclamaţiile persoanelor;
  2. b) efectuează cercetarea administrativă;
  3. c) stabileşte dacă reclamaţia persoanei privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public este întemeiată sau nu;
  4. d) în cazul în care reclamaţia este întemeiată, propune aplicarea unei sancţiuni disciplinare pentru personalul responsabil şi comunicarea informaţiilor de interes public solicitate. În cazul funcţionarilor publici culpabili comisia de analiză va informa despre rezultatul cercetării administrative comisia de disciplină a autorităţii sau instituţiei publice, care va propune aplicarea unei sancţiuni corespunzătoare, potrivit legii;
  5. e) redactează şi trimite răspunsul solicitantului.

  ART. 36

  (1) Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevăzute la art. 7 din Legea nr. 544/2001.

  (2) Scutirea de taxa de timbru pentru plângerea la tribunal şi recursul la curtea de apel nu include şi scutirea de la plata serviciilor de copiere a informaţiilor de interes public solicitate.

  Informatii suplimentare

  Visitor counter

  Admin

  Comunicat de presă Autoritatea Națională pentru Cetățenie – 07 IUNIE 2021

  ANC

  BREXIT

  ANC
  Sari la conținut