Despre noi / Despre instituție / Prezentare

Secţiuni:

1. Despre noi/Despre instituţie

1.1. Legislaţie privind organizarea şi funcţionarea instituţiei

1.2. Prezentarea conducerii, cu publicarea CV-urilor aferente pentru demnitarii din conducere

1.2.1. Lista completă a demnitarilor cu funcţii de conducere

1.2.2. Agenda conducerii conform standardelor RUTI

1.3. Organizare

1.3.1. Regulament de organizare şi funcţionare

1.3.2. Organigrama

1.3.3. Link către pagina web a Ministerului Justiției

1.3.4. Carieră – anunţurile posturilor scoase la concurs

1.4. Programe şi strategii

1.5. Rapoarte şi studii

1.5.1. Rapoarte

1.5.2. Studii

2. Secţiunea informaţii de interes public

2.1. Solicitarea informaţiilor de interes publicLegea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, normele de aplicare (H.G. 123/2002):

 Numele şi prenumele persoanei responsabile de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001 precum şi datele de contact

 Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001

 Modalitatea de contestare a deciziei şi formulare pentru reclamaţii administrative (refuz la solicitare şi lipsa comunicării unui răspuns în termenul legal)

 Lista cu documentele de interes public şi lista cu documentele produse/gestionate de instituţie ce pot fi publicate, conform legii

 Rapoartele anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001

2.2. Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

2.3. Buget

2.3.1. Bugetul din toate sursele de finanţare şi bugetul structurilor aflate sub autoritatea, în subordinea sau în coordonarea respectivei instituţii

2.3.2. Situaţia plăţilor (execuţie bugetară)

2.3.3. Situaţia drepturilor salariale pe funcţii şi a altor drepturi/beneficii

2.4. Bilanţuri contabile

2.5. Achiziţii publice

2.5.1. Programul anual al achiziţiilor publice

2.5.2. Centralizatorul achiziţiilor publice

2.5.3. Contractele de achiziţie publică de peste 5000 de euro

2.5.4. Documentele privind execuţia contractului: declaraţii de calitate şi conformitate, procese verbale de recepţie, ordine de plată

2.6. Declaraţii de avere şi de interese ale personalului instituţiei publice

2.7. Modelele de cereri/formulare tipizate

2.8. Situaţia anuală a finanţărilor nerambursabile acordate persoanelor fizice sau juridice fără scop patrimonial.

3. Secţiunea transparenţă decizională

4. Contact

Datele de contact ale Autorităţii Naționale pentru Cetățenie

 Relaţii cu presa: persoană desemnată, date de contact

 Programul de funcţionare al instituţiei

 Program de audienţe, cu precizarea modului de înscriere pentru audienţe şi a datelor de contact pentru înscriere

 Petiţii

5. Integritate instituțională

Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie îndeplineşte următoarele atribuţii:

 1. ţine evidenţa cererilor de acordare, redobândire, renunţare şi retragere a cetăţeniei române, alcătuind dosare pentru fiecare caz în parte;
 2. asigură condiţiile necesare pentru desfăşurarea activităţii Comisiei pentru cetăţenie;
 3. asigură secretariatul Comisiei pentru cetăţenie;
 4. păstrează şi organizează arhiva Comisiei pentru cetăţenie;
 5. întocmeşte proiectele de ordine ale preşedintelui Autorităţii privind acordarea, redobândirea, retragerea şi renunţarea la cetăţenia română, precum şi proiectele de ordine de respingere a acestor cereri;
 6. redactează certificatele de cetăţenie şi îndeplineşte procedura de rectificare a acestora;
 7. asigură solemnitatea depunerii jurământului de credinţă faţă de România şi păstrează evidenţa persoanelor care au depus jurământul de credinţă;
 8. colaborează cu autorităţi ale administraţiei publice centrale şi cu instituţii internaţionale cu atribuţii în domeniul cetăţeniei, fiind abilitată să încheie protocoale de colaborare;
 9. comunică, la cerere, autorităţilor administraţiei publice centrale datele referitoare la persoanele care au dobândit, au redobândit sau au pierdut cetăţenia română, potrivit legii;
 10. răspunde solicitărilor cu privire la problemele cu care a fost sesizată, dacă intră în sfera sa de competenţă;
 11. informează cu caracter general publicul cu privire la drepturile cetăţenilor români, inclusiv cele care decurg din calitatea de cetăţean european;
 12. asigură participarea personalului la programe de formare şi perfecţionare profesională, în limita bugetului aprobat;
 13. realizează orice alte obiective corespunzătoare domeniului de activitate al Autorităţii, în limita bugetului aprobat şi a planului de activităţi.

În cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie funcţionează Direcţia Contencios şi Relaţii Publice.

Comisia pentru Cetăţenie, entitate fără personalitate juridică din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru acordarea, redobândirea, retragerea sau renunţarea la cetăţenia română.

Comisia are un secretariat tehnic constituit în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie. Membrii Comisiei şi preşedintele acesteia se numesc prin ordin al ministrului Justiţiei, pentru un mandat de 2 ani, şi pot fi revocaţi pe toată durata mandatului prin ordin al ministrului Justiţiei. Comisia are activitate permanentă, este formată dintr-un preşedinte şi din 20 de membri, personal din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie.

Lucrările Comisiei nu sunt publice, se desfăşoară în prezenţa a cel puţin 3 membri şi sunt prezidate de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru desemnat de acesta. Îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru acordarea ori redobândirea cetăţeniei române se constată printr-un raport motivat, care se adoptă de Comisie cu votul majorităţii celor prezenţi. În caz de paritate, votul preşedintelui Comisiei sau al înlocuitorului acestuia este decisiv.

Sari la conținut